เพิ่มผล Platform

Smart Farming by Agrinno

ส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณที่เราพึงพอใจ ภาย ใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจการเจริญเติบโตของ พืชอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การผสมผสานองค์ความรู้ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ที่ดึงศักยภาพของเกษตรกรออกมาได้อย่างสูงสุด

เกษตรกรยุคใหม่
มั่นคงด้วยเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และเก็บข้อมูลเพื่อทำการแจ้งเตือนต่อปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผสานองค์ความรู้ด้านการเกษตรกับดิจิตัลเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในให้ปุ๋ยให้น้ำหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช