Products

การให้บริการ Smart Farming แบบ Paas (Platform as a service) โดยแบ่งการให้บริการเป็นสองแบบ

1. การให้บริการ Smart Farming พร้อมองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมี ระบบวิเคราะห์ แจ้งเตือน และคำนวนคาดการณ์ผลผลิต และคุณภาพ เพื่อ การบริหารการจัดการแบบครบวงจร
2. การให้บริการ Smart Farming แบบไม่มีองค์ความ โดยจะเน้นไป ทางการบริหารแปลงเกษตร โดยผนวกกับองค์ความรู้ของผู้ขอใช้บริการ เอง โดยระบบจะเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้การจัดการ นั้น ง่ายเหมือนดีดนิ้ว