Services

การให้บริการระบบ Smart Farm อัจฉริยะ ที่ช่วยในการบริหารจัดการ แปลงเกษตรอย่างเข้าใจ
เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ด้านการเกษตร กับเทคโนโลยี ที่ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบว่า ช่วงไหนควรให้น้ำ ใส่ปุ๋ย หรือควร ทำต่อไป เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้น โดยเน้นการพัฒนาด้าน คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้เกษตรกรไทย สามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ยังรวมไปด้วย เซนเซอร์อัจฉริยะ ที่เก็บข้อมูลในดิน และอากาศเพื่อ วิเคราะห์และติดตามการเจริญเติบ เสมือนมีเกษตรกรอีกคนไปนั่งเฝ้าอยู่ที่ แปลงเกษตร
การบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อนำไปสู่การขายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ใน ราคาและเวลาที่ดีที่สุด
การคาดการณ์ผลผลิต จะมีปริมาณหรือคุณภาพเช่น ทั้งนี้ยังทำการคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการจัดการต่อไปได้

แนะนำแผนดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องและแม่นยำ

ระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดปัญหาภายในแปลงเพาะปลูกและวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา

วิเคราะห์ค่าด้วย AI และ BIG DATA ที่เป็นข้อมูลสำหรับการเพาะปลูกที่ดีที่สุด